T6. Th1 22nd, 2021

Că.n nhà. vợ. chồ.ng anh chị. Nam -Thu vừ.a mua đư.ợ.c thá.ng 12.2020

Tâ.m lý ngư.ờ.i Việ.t dù. đị.nh cư. ở đâ.u và. thờ.i gian ngắ.n hạ.n hay dà.i hạ.n cũng đề.u mong muố.n mua đư.ợ.c mộ.t că.n nhà. để có. chổ ở ổn đị.nh.

Toyota sơ.n mà.u và. gắ.n cò.i giố.ng xe cảnh sá.t nư.ớ.c ngoà.i /// Ảnh chụ.p mà.n hì.nh

Mớ.i đâ.y, mộ.t nhó.m trê.n mạ.ng xã hộ.i chia sẻ hì.nh ảnh lự.c lư.ợ.ng chứ.c nă.ng đang là.m việ.c gầ.n chiế.c xe Toyota sơ.n mà.u, gắ.n cò.i hụ. giố.ng xe cảnh sá.t nư.ớ.c ngoà.i (Mỹ) như.ng gắ.n biển số. TP.HCM. Vớ.i mà.u sơ.n và. cá.ch trang trí. nà.y thì. liệ.u chủ xe có. phạ.m luậ.t khô.ng?

Từ.ng vắ.ng khá.ch, nay quá.n há. cảo của bà. Phâ.n đư.ợ.c nhiề.u ngư.ờ.i đế.n ủng hộ.  /// CAO AN BIÊN

Mở bá.n từ. 6 giờ. sá.ng, PV Thanh Niê.n tì.m đế.n quá.n há. cảo Sà.i Gò.n của chị. Phâ.n lú.c 8 giờ. 30 phú.t thì. “khô.ng cò.n gì. để ă.n”. Nhiề.u khá.ch tì.m đế.n cũng “thấ.t thỉu” ra về., tự. nhủ lầ.n sau tớ.i sớ.m hơ.n. Ít ai biế.t, tiệ.m ă.n nà.y từ.ng lay lắ.t khá.ch…

Bé gá.i bị. bỏ rơ.i ở xã Thanh Lâ.m (H.Thanh Chư.ơ.ng, 
Nghệ. An) 	 /// Ảnh: CTV

Ngô.i trư.ờ.ng mà. T. đang theo họ.c lớ.p 7 /// Nguyễn Long

Mẹ của em họ.c sinh lớ.p 7 tạ.i Bà. Rị.a – Vũng Tà.u cho biế.t con mì.nh tự. sinh con trong phò.ng tắ.m và. quen ngư.ờ.i bạ.n qua mạ.ng xã hộ.i, trong suố.t thờ.i kỳ chá.u mang thai gia đì.nh khô.ng hề. hay biế.t.

 

Kế.t quả xổ số. hô.m nay - KQXS - Xổ số. trự.c tiế.p thứ. Nă.m 14.1.2021

Xem xổ số. hô.m nay, (KQXS) xổ số. miề.n Bắ.c (XSMB), xổ số. miề.n Nam (XSMN), xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay thứ. Nă.m ngà.y 14.1.2021. KQXS Tâ.y Ninh, KQXS An Giang, KQXS Bì.nh Thuậ.n, KQXS Bì.nh Đị.nh…

Cảnh sá.t giao thô.ng vấ.t vả điề.u tiế.t giao thô.ng vì. khô.ng có. đèn xanh đèn đỏ  /// Lâ.m Viê.n

Tỉnh Lâ.m Đồ.ng vừ.a có. vă.n bản chỉ đạ.o lấ.y ý kiế.n ngư.ờ.i dâ.n, chuyê.n gia giao thô.ng về. việ.c lắ.p đặ.t đèn xanh đèn đỏ ở mộ.t số. vị. trí. tạ.i TP. Đà. Lạ.t

Bà. Ba mư.u sinh vớ.i cô.ng việ.c bá.n bắ.p nư.ớ.ng suố.t 14 nă.m qua /// Ảnh: Quỳnh Quỳnh

14 nă.m qua ở khu vự.c ngã tư. Phạ.m Vă.n Đồ.ng và. Tô. Ngọ.c Vâ.n (Thủ Đứ.c, TP.HCM), xe bắ.p nư.ớ.ng của mộ.t cụ. già. như. “lạ.c lõng” giữa dò.ng xe qua lạ.i như.ng lạ.i là. chố.n mư.u sinh của ngư.ờ.i khô.ng nơ.i nư.ơ.ng tự.a.

Phố. Hải Thư.ợ.ng Lãn Ông (Q.5) đó.n Tế.t sớ.m vớ.i những vậ.t trang trí. rự.c rỡ mộ.t gó.c đư.ờ.ng  /// ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ. Hạ.nh Thô.ng Tâ.y chỉ có. 2 bãi giữ xe phí.a trư.ớ.c chợ. /// Ảnh: Lê. Hồ.ng Hạ.nh

Mớ.i đâ.y, mạ.ng xã hộ.i chia sẻ câ.u chuyệ.n mộ.t ngư.ờ.i đi chợ. Hạ.nh Thô.ng Tâ.y tố. bị. “chặ.t chém” phí. gửi xe khi phải 30.000 đồ.ng/lư.ợ.t/xe. Chợ. Hạ.nh Thô.ng Tâ.y (TP.HCM) nó.i gì. khi sắ.p đế.n Tế.t ngư.ờ.i đi chợ. ngà.y cà.ng đô.ng?

Tầ.m giữa trư.a, đà.n khỉ sẽ bắ.t đầ.u di chuyển trê.n cá.c má.i nhà. để tì.m thứ.c ă.n, gâ.y nhiề.u tiế.ng độ.ng mạ.nh là.m ồ.n đế.n ngư.ờ.i dâ.n nghỉ ngơ.i /// ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Khô.ng phâ.n biệ.t khu biệ.t thự., nhà. cao tầ.ng hay những khu trọ. bì.nh thư.ờ.ng, bầ.y khỉ vẫn ngang nhiê.n trèo từ. nhà. nà.y sang nhà. khá.c, thậ.m chí. cò.n “độ.t nhậ.p” và.o trộ.m trá.i câ.y, phá. đồ. đạ.c khiế.n ngư.ờ.i dâ.n nhiề.u phen “thó.t tim”.