T4. Th3 3rd, 2021

Quảng trư.ờ.ng Duomo (Milan, Ý) những ngà.y cuố.i nă.m 2020 tuyế.t rơ.i dà.y /// Reuters

Chí.nh phủ Ý vừ.a siế.t chặ.t cá.c biệ.n phá.p để ngă.n chặ.n dị.ch Covid-19. Từ. MIlan – “tâ.m dị.ch” trong đợ.t đầ.u, nhà. vă.n Elena Pucillo Truong – từ.ng đư.ợ.c ngư.ờ.i chồ.ng Việ.t “ngư.ợ.c dò.ng” từ. Việ.t Nam sang để đoà.n tụ. đã chia sẻ về. cuộ.c số.ng “mớ.i”.

Mộ.t ngư.ờ.i mẹ ở xã Nhi Sơ.n đị.u con đế.n chợ. mua sắ.m quầ.n á.o để đó.n tế.t Nguyê.n đá.n /// ẢNH MINH HẢI

Ông P. liê.n tụ.c đò.i CSGT đo lạ.i nồ.ng độ. cồ.n  /// CAO AN BIÊN

Tố.i 15.1.2021 tạ.i TP.HCM, mộ.t ngư.ờ.i đà.n ô.ng chạ.y xe ô. tô. vi phạ.m nồ.ng độ. cồ.n vớ.i mứ.c 0,451 mg/lí.t khí. thở đã đô.i co vớ.i CSGT đò.i đo lạ.i rồ.i… chia trung bì.nh cộ.ng vì. sợ. má.y đo sai số..

Ở tuổi 63, hằ.ng ngà.y bà. Thị. Ngọ.c Minh vẫn đi giú.p việ. nhà. để kiế.m số.ng /// ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Cảm thấ.y cuộ.c số.ng của đã “dễ thở” hơ.n đô.i chú.t, bà. Trầ.n Thị. Ngọ.c Minh là.m đơ.n xin thoá.t nghèo để như.ờ.ng lạ.i cho những ngư.ờ.i có. hoà.n cảnh khó. khă.n hơ.n mì.nh.

Kế.t quả xổ số. hô.m nay - KQXS - Xổ số. trự.c tiế.p Chủ nhậ.t 17.1.2021

Xem xổ số. hô.m nay, (KQXS) xổ số. miề.n Bắ.c (XSMB), xổ số. miề.n Nam (XSMN), xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay Chủ nhậ.t ngà.y 17.1.2021. KQXS Tiề.n Giang, KQXS Kiê.n Giang, KQXS Đà. Lạ.t, KQXS Khá.nh Hò.a…

Chị. Nguyễn Thị. Phư.ơ.ng Mai (38 tuổi, Q.12) bị. thấ.t nghiệ.p do Covid-19, nay chuyển sang là.m việ.c tạ.i vư.ờ.n hoa mong kiế.m thê.m tiề.n lo Tế.t sắ.p đế.n /// ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Thấ.t nghiệ.p do ảnh hư.ởng của dị.ch Covid-19, muố.n giú.p gia đì.nh kiế.m thê.m chú.t tiề.n xoay sở những ngà.y tế.t,… là. mộ.t trong những lý do khiế.n nhiề.u phụ. nữ nộ.i trợ. ở nhà. chọ.n việ.c là.m thê.m tạ.i cá.c vư.ờ.n hoa đang và.o vụ. Tế.t ngay đấ.t Sà.i Gò.n. 

Nghề. bứ.t bô.ng giú.p ngư.ờ.i dâ.n thu nhậ.p tiề.n triệ.u và.o mỗi dị.p Tế.t /// ẢNH: XUÂN PHÚC

Thờ.i điểm cậ.n Tế.t, nhiề.u ngư.ờ.i ở miề.n Tâ.y tạ.m gá.c cô.ng việ.c thư.ờ.ng nhậ.t, tranh thủ đi bứ.t bô.ng tạ.i cá.c vư.ờ.n hoa để có. thu nhậ.p tiề.n triệ.u. 

 ///  Ảnh:  Giang Vũ

Nhiề.u ngư.ờ.i rờ.i bỏ mảnh vư.ờ.n sạ.ch ở quê. hư.ơ.ng, lê.n thà.nh phố. bầ.m dậ.p kiế.m tiề.n như.ng rồ.i phầ.n nhiề.u số. tiề.n ấ.y lạ.i bỏ ra tì.m mua rau sạ.ch, thứ.c ă.n sạ.ch mang từ. quê. lê.n.

Chợ. Bế.n Thà.nh sá.ng cuố.i tuầ.n thá.ng chạ.p	 ///  Ảnh: Độ.c Lậ.p

Cò.n khô.ng mấ.y ngà.y nữa là. tế.t tớ.i sá.t mộ.t bê.n. Khoảng thờ.i gian mà. lị.ch là.m việ.c đã bắ.t đầ.u tí.nh bằ.ng ngà.y của thá.ng Chạ.p.

Anh Quâ.n đổ tạ.i quá.n nhậ.u khô.ng giữ xe giù.m nê.n anh phải rá.ng chạ.y về. sau cuộ.c nhậ.u /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Nam thanh niê.n đi uố.ng về. qua đư.ờ.ng Phạ.m Vă.n Đồ.ng chạ.y xe má.y và.o chố.t CSGT kiểm tra nồ.ng độ. cồ.n ở là.n ô. tô. đổ tạ.i kẹt xe quá. và. quá.n nhậ.u khô.ng giữ giù.m nê.n vi phạ.m rồ.i thì. tặ.ng luô.n xe cho CSGT.

 /// Ảnh: Shutterstock

Tin tứ.c về. Là.m sao “đo” quấ.y rố.i tì.nh dụ.c nơ.i là.m việ.c ?; Hacker mũ trắ.ng ngư.ờ.i Việ.t đư.ợ.c Google vinh danh; “Nă.m Covid” của xó.m chạ.y thậ.n… là. cá.c thô.ng tin hấ.p dẫn bạ.n đọ.c có. thể đó.n xem trê.n Bá.o Thanh Niê.n số. ra ngà.y 17.1.2021.