T5. Th4 15th, 2021

Anh Mạ.nh tay vẫn cò.n đau, và. cho rằ.ng gặ.p tì.nh huố.ng cấ.p bá.ch ai cũng sẽ là.m như. vậ.y /// Ảnh Kiế.n Trầ.n

Sau khi đỡ đư.ợ.c bé gá.i 3 tuổi rơ.i từ. tầ.ng 12A, nhiề.u ngư.ờ.i nhắ.n tin, gọ.i điệ.n, tô.n vinh anh Mạ.nh như. siê.u nhâ.n, ngư.ờ.i hù.ng… như.ng anh khiê.m tố.n nó.i trong tì.nh huố.ng cấ.p bá.ch ấ.y ai cũng sẽ là.m vậ.y.

Lắ.p lư.ớ.i an toà.n ở ban cô.ng, lô. gia, cửa sổ... là. biệ.n phá.p che chắ.n giú.p hạ.n chế. nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi ở nhà. chung cư. /// Ảnh Lê. Quâ.n

Đã có. khô.ng í.t vụ. việ.c trẻ rơ.i từ. ban cô.ng, cửa sổ, lô. gia nhà. chung cư. xuố.ng gâ.y tử vong kèm theo cá.c lờ.i cảnh bá.o, như.ng nhiề.u gia đì.nh có. con nhỏ vẫn chủ quan trư.ớ.c cá.c “tử huyệ.t” của nhà. chung cư..

Đư.ờ.ng kẹt cứ.ng, nhiề.u ngư.ờ.i chạ.y xe lê.n vỉa hè trê.n đư.ờ.ng Võ Thị. Sá.u (Q.1) /// ẢNH: CAO AN BIÊN

Sá.ng 1.3, đư.ờ.ng phố. TP.HCM lạ.i đô.ng đú.c, nhiề.u nơ.i xảy ra tì.nh trạ.ng kẹt xe sau thờ.i gian dà.i “nghỉ Tế.t’ thô.ng thoá.ng khiế.n khô.ng í.t ngư.ờ.i bấ.t ngờ.. Nhiề.u ngư.ờ.i thố.t lê.n, Sà.i Gò.n quen thuộ.c đã trở lạ.i thậ.t rồ.i!

CSGT vừ.a đă.ng tải thô.ng tin liê.n quan việ.c giá.m sá.t CSGT /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Phò.ng CSGT đư.ờ.ng bộ. – đư.ờ.ng sắ.t (PC08, Cô.ng an TP.HCM) vừ.a cho biế.t ngư.ờ.i dâ.n có. quyề.n giá.m sá.t, xem kế. hoạ.ch chuyê.n đề. của CSGT TP.HCM. Vậ.y xem cá.c kế. hoạ.ch nà.y ở đâ.u?

Hẻm nail vắ.ng bó.ng khá.ch, khá.c hẳn khô.ng khí. sô.i độ.ng trư.ớ.c kia.  /// ẢNH: THANH KHƯƠNG

Bê.n trong con hẻm là.m nail (mó.ng) dà.i chư.a tớ.i 300 mét trê.n đư.ờ.ng Lê. Thá.nh Tô.n (Q.1, TP.HCM) giờ. đâ.y vắ.ng bớ.t tiế.ng cư.ờ.i nó.i rô.m rả từ. dạ.o giãn cá.ch toà.n xã hộ.i hồ.i thá.ng 4 nă.m ngoá.i 2020. Đâ.y là. hẻm nail mệ.nh danh lớ.n nhấ.t Sà.i Gò.n vớ.i đủ thà.nh phầ.n khá.ch.

Ông Trầ.n Thanh Mẫn - Ủy viê.n Bộ. Chí.nh trị., Chủ tị.ch Ủy ban Trung ư.ơ.ng Mặ.t trậ.n Tổ quố.c Việ.t Nam và. ô.ng Phạ.m Quố.c Thanh - Tổng giá.m đố.c HDBank tạ.i buổi lễ trao tặ.ng 1,5 tỉ đồ.ng hỗ trợ. tỉnh Hải Dư.ơ.ng chố.ng dị.ch Covid-19

Hư.ởng ứ.ng lờ.i kê.u gọ.i của Chí.nh phủ, Mặ.t trậ.n tổ quố.c Việ.t Nam về. cô.ng tá.c hỗ trợ. cô.ng tá.c phò.ng chố.ng dị.ch Covid-19, HDBank đã trao 1,5 tỉ đồ.ng ủng hộ. Hải Dư.ơ.ng, tiế.p sứ.c cho ngư.ờ.i dâ.n nơ.i tâ.m dị.ch.

Kế.t quả xổ số. hô.m nay - KQXS - Xổ số. trự.c tiế.p thứ. Hai 1.3.2021

Xem xổ số. hô.m nay, (KQXS) xổ số. miề.n Bắ.c (XSMB), xổ số. miề.n Nam (XSMN), xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay  thứ. Hai 1.3.2021. KQXS TP.HCM, KQXS Đồ.ng Thá.p, KQXS Cà. Mau…

Phong thủy bố. trí. phò.ng khá.ch đó.n lộ.c chiê.u tà.i nă.m Tâ.n Sửu

Trong vă.n hó.a Á Đô.ng, phò.ng khá.ch luô.n đư.ợ.c xem là. khô.ng gian quan trọ.ng bởi đâ.y khô.ng chỉ là. nơ.i sinh hoạ.t chung, gắ.n kế.t cá.c thà.nh viê.n mà. cò.n thể hiệ.n phong cá.ch số.ng của gia chủ thô.ng qua cá.ch bà.y trí..

Hệ. thố.ng đư.ờ.ng ố.ng dẫn phâ.n và. nư.ớ.c thải dù. đã cải tạ.o vẫn chư.a khiế.n ngư.ờ.i dâ.n yê.n tâ.m  /// NGUYỄN TÚ

Trang trạ.i nuô.i heo ở H.Hò.a Vang (Đà. Nẵng) bị. ngư.ờ.i dâ.n đị.a phư.ơ.ng phà.n nà.n về. tì.nh trạ.ng ô. nhiễm, như.ng quá. trì.nh khắ.c phụ.c của chủ cơ. sở vẫn chư.a đá.p ứ.ng…

Nhiề.u că.n hộ. nơ.i bé gá.i 3 tuổi rơ.i từ. tầ.ng 12A xuố.ng dư.ớ.i chư.a có. lư.ớ.i chắ.n ban cô.ng /// Ảnh Trầ.n Cư.ờ.ng

Đã có. nhiề.u vụ. trẻ nhỏ rơ.i từ. tầ.ng cao chung cư. khô.ng có. lư.ớ.i bảo vệ. xuố.ng dư.ớ.i bị. thư.ơ.ng, thậ.m chí. thiệ.t mạ.ng, như.ng nhiề.u că.n hộ. cao tầ.ng vẫn chư.a lắ.p đặ.t hệ. thố.ng nà.y.

Cư. dâ.n mạ.ng quan tâ.m: Bữa cơ.m quâ.n ngũ đầ.u tiê.n của tâ.n binh

Cộ.ng đồ.ng mạ.ng cuố.i tuầ.n chia sẻ nhiề.u hì.nh ảnh thanh niê.n cá.c đị.a phư.ơ.ng trê.n cả nư.ớ.c lê.n đư.ờ.ng nhậ.p ngũ.