T6. Th8 7th, 2020

Khu phố. Tạ. Hiệ.n vắ.ng khá.ch trư.ớ.c giờ. đó.ng cửa quá.n bar, karaoke /// ẢNH: DƯƠNG LAN

Bệ.nh việ.n 199 kê.u gọ.i tì.nh nguyệ.n viê.n trê.n mạ.ng xã hộ.i	 /// Ảnh chụ.p mà.n hì.nh

Bệ.nh việ.n 199 (Đà. Nẵng) lê.n mạ.ng kê.u gọ.i y bá.c sĩ, thự.c tậ.p sinh, bá.c sĩ về. hư.u tì.nh nguyệ.n khá.m chữa bệ.nh và. lậ.p tứ.c nhậ.n đư.ợ.c sự. hư.ởng ứ.ng nồ.ng nhiệ.t.

Phố. Tâ.y Bù.i Việ.n vắ.ng khá.ch đê.m 30.7 /// Ảnh: Trầ.n Kim Anh

Phố. Tâ.y Bù.i Việ.n vắ.ng khá.ch trong đê.m cuố.i khi TP.HCM ra cô.ng vă.n khẩn, tiế.p tụ.c đó.ng cửa cá.c quá.n bar và. vũ trư.ờ.ng ở TP kể từ. 0 giờ. ngà.y 31.7 để phò.ng chố.ng dị.ch Covid-19.

Chị. Nguyễn Thị. Hà. bị. bạ.n trai đâ.m gụ.c giữa phố. vì. muố.n chấ.m dứ.t tì.nh cảm /// Ảnh Kiế.n Trầ.n

Ní.u kéo tì.nh cảm bấ.t thà.nh, nam thanh niê.n mang dao nhọ.n đâ.m bạ.n gá.i nhiề.u nhá.t khiế.n nạ.n nhâ.n trọ.ng thư.ơ.ng. Nghi phạ.m đã bị. ngư.ờ.i dâ.n khố.ng chế., đá.nh cho nhừ. tử và. bà.n giao cho cô.ng an xử lý.

Câ.u chữ trư.ớ.c cửa hà.ng mì. cay SanU gâ.y tranh cãi /// ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cá.c Facebooker tranh cãi gay gắ.t về. việ.c mộ.t cửa hà.ng mì. cay dá.n tạ.i cửa ra và.o dò.ng chữ: “Nế.u là. ngư.ờ.i Đà. Nẵng hoặ.c từ. Đà. Nẵng trở về. trong 7 ngà.y qua vui lò.ng khô.ng và.o quá.n”.

Hà.ng ngà.n ngư.ờ.i tham gia khai bá.o y tế. và. đă.ng ký về. nhà. tạ.i chố.t chặ.n phí.a nam ở thị. trấ.n Lă.ng Cô. (H.Phú. Lộ.c, Thừ.a Thiê.n - Huế.) /// Bù.i Ngọ.c Long

Tỉnh Thừ.a Thiê.n – Huế. đã có. chư.ơ.ng trì.nh đó.n cô.ng dâ.n của mì.nh từ. cá.c vù.ng dị.ch trở về. mang tê.n Come back home. Chư.ơ.ng trì.nh nhâ.n vă.n và. đầ.y trá.ch nhiệ.m nà.y là.m nhiề.u ngư.ờ.i Huế. ở phư.ơ.ng xa vui mừ.ng.

Hộ.i An lậ.p chố.t phong tỏa mộ.t khố.i phố. khi phá.t hiệ.n nhiề.u ca mắ.c Covid-19 trê.n đị.a bà.n /// ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trư.ớ.c nguy cơ. dị.ch bệ.nh có. khẳ nă.ng cao lâ.y nhiễm trong cộ.ng đồ.ng, khi có. nhiề.u ca  mắ.c Covid-19, UBND TP.Hộ.i An (Quảng Nam) kê.u gọ.i bá.c sĩ về. hư.u, sinh viê.n y khoa hỗ trợ. đị.a phư.ơ.ng phò.ng chố.ng dị.ch.

Kế.t quả xổ số. - KQXS trự.c tiế.p nhanh nhấ.t hô.m nay thứ. Bảy 1.8.2020

Xem kế.t quả xổ số. (KQXS) miề.n Bắ.c (XSMB), kế.t quả xổ số. miề.n Nam (XSMN), kế.t quả xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay 1.8.2020. KQXS TP.HCM, KQXS Long An, KQXS Bì.nh Phư.ớ.c, KQXS Hậ.u Giang…

Tạ.i Bệ.nh việ.n Đà. Nẵng liê.n tiế.p phá.t hiệ.n những ca nhiễm Covid-19 ở Khoa Thậ.n - Nộ.i tiế.t /// ẢNH: HOÀNG SƠN

Hô.m qua, dồ.n dậ.p nhiề.u tin khô.ng vui liê.n quan đế.n Covid-19: sá.ng có. tin 45 ca mắ.c, buổi chiề.u 1 ca tử vong đầ.u tiê.n và. tố.i thê.m 37 ca mắ.c. 

Ông Quyế.n chị.u đự.ng că.n bệ.nh hoạ.i tử vô. khuẩn chỏm xư.ơ.ng đù.i hai châ.n suố.t 3 nă.m qua /// Ảnh: Phạ.m Đứ.c

Hoạ.n nạ.n liê.n tiế.p bủa vâ.y khiế.n gia đì.nh ô.ng Trầ.n Như. Quyế.n (47 tuổi, ngụ. thô.n Đô.ng Vĩnh, xã Tâ.n Dâ.n, H.Đứ.c Thọ., Hà. Tĩnh) đã nghèo, nay cà.ng thê.m kiệ.t quệ..

 

"Tiế.p việ.n" cho tuyế.n đầ.u chố.ng dị.ch Covid-19 tạ.i Đà. Nẵng /// ẢNH: AN DY