T6. Th12 4th, 2020

Theo phâ.n là.n từ. 14.11, taxi cô.ng nghệ. khô.ng đư.ợ.c đó.n khá.ch ở là.n A,B,C, D /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Đạ.i diệ.n BeGroup và. Grab cho biế.t, sâ.n bay Tâ.n Sơ.n Nhấ.t yê.u cầ.u taxi cô.ng nghệ. đó.n khá.ch ở nhà. xe nê.n khá.ch hà.ng phải trả thê.m 25.000 đồ.ng phí. gửi xe. Vì. vậ.y, cá.c đơ.n vị. đang là.m việ.c vớ.i sâ.n bay tì.m giải phá.p.

Anh Daniel Miller và. Bảo Nhung trong ngà.y là.m lễ đí.nh hô.n 	 /// Ảnh: NVCC

Quen nhau qua ứ.ng dụ.ng hẹn hò., trải qua 10 nă.m yê.u nhau vớ.i những kỷ niệ.m đẹp, anh Daniel Miller và. chị. Bảo Nhung dự. kiế.n sẽ tổ chứ.c đá.m cư.ớ.i về. chung mộ.t nhà..

Bứ.c hì.nh gia đì.nh gâ.y số.t khi chị. Trang lớ.n hơ.n anh Nhậ.t 11 tuổi như.ng vẫn trẻ trung xinh đẹp /// Ảnh: NVCC

 “Em kém vợ. 11 tuổi, và. gia đì.nh chú.ng em đâ.y. 4 đứ.a con, vợ. em mổ 5 lầ.n như.ng mấ.t 1 chá.u. Tấ.t cả đề.u mổ hế.t, Khô.ng thư.ơ.ng vợ. thì. thư.ơ.ng ai hả cá.c bá.c”, chia sẻ về. chuyệ.n tì.nh ‘phi cô.ng’ của anh Nhậ.t đã gâ.y số.t mạ.nh trê.n mạ.ng xã hộ.i về. mộ.t điề.u giản đơ.n: ai cũng xứ.ng đá.ng có. mộ.t tì.nh yê.u viê.n mãn. 

Khá.ch đế.n quá.n tự. chế. biế.n mó.n ă.n /// Ảnh: Cảnh An

Quá.n ố.c của bà. Là.i chỉ bá.n giờ. độ.c từ. 23 giờ. – 4 giờ. sá.ng, thự.c khá.ch đế.n quá.n có. thể tự. chế. biế.n tự. tí.nh tiề.n tự. nhiê.n như. ở nhà..

Hiệ.n trư.ờ.ng vụ. tai nạ.n
 /// Ảnh cắ.t từ. clip

Hai ngà.y sau vụ. mộ.t phụ. nữ có. nồ.ng độ. cồ.n lá.i ô. tô. va và.o xe má.y của anh chồ.ng đang chở vợ. bầ.u đế.n bệ.nh việ.n sinh con ở Quảng Ngãi, cộ.ng đồ.ng mạ.ng vừ.a chú.c phú.c cho sản phụ. mẹ trò.n con vuô.ng, vừ.a lê.n á.n hà.nh vi của nữ tà.i xế. ô. tô..

Cô. giá.o trẻ cù.ng cá.c em họ.c sinh tạ.i điểm trư.ờ.ng Tắ.k Pổ, Trư.ờ.ng Phổ thô.ng Dâ.n tộ.c Bá.n trú. Tiểu họ.c Trà. Tậ.p  ///  ẢNH: NVCC

“Khu mế. lâ.m họ.c! Khu mế. lâ.m họ.c!” (Họ.c sinh đi họ.c), cô. Nguyễn Việ.t Thảo đứ.ng trê.n đồ.i cao cấ.t tiế.ng gọ.i vang cả nú.i rừ.ng. Đó. là. cá.ch mà. cô. thư.ờ.ng là.m để đá.nh thứ.c cá.c em họ.c sinh Ca Dong ở vù.ng nú.i cao nà.y.

Kế.t quả xổ số. - KQXS trự.c tiế.p nhanh nhấ.t hô.m nay thứ. Sá.u 20.11.2020

Xem kế.t quả xổ số. (KQXS) miề.n Bắ.c (XSMB), kế.t quả xổ số. miề.n Nam (XSMN), kế.t quả xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n hô.m nay thứ. Sá.u ngà.y 20.11.2020. KQXS Vĩnh Long, KQXS Bì.nh Dư.ơ.ng, KQXS Trà. Vinh, KQXS Ninh Thuậ.n…

 /// Ảnh minh họ.a: Đà.o Ngọ.c Thạ.ch

Buổi trư.a hô.m đó., bê.n má.i hiê.n nhỏ của mộ.t că.n nhà. nằ.m trong mộ.t gó.c hẻm cụ.t, chú.ng tô.i, dă.m ba ngư.ờ.i từ.ng là. bạ.n họ.c của nhau cá.ch đâ.y 50 nă.m tú.m tụ.m quanh ngư.ờ.i Thầ.y của mì.nh, nă.m nay đã gầ.n 80 tuổi.

Cô. Tuyề.n tạ.i sự. kiệ.n quyê.n gó.p SGK đổi lấ.y câ.y tạ.i đư.ờ.ng sá.ch Nguyễn Vă.n Bì.nh.  /// NVCC

Cô. giá.o Trầ.n Ngọ.c Tuyề.n, phó. hiệ.u trư.ởng trư.ờ.ng tiểu họ.c Lư.ơ.ng Thế. Vinh (Q.2) đã có. gầ.n 20 nă.m là.m từ. thiệ.n, giú.p đỡ rấ.t nhiề.u trẻ em, ngư.ờ.i già. khó. khă.n.

Ngư. dâ.n Cà. Ná. vui mừ.ng trú.ng đậ.m mù.a ruố.c biển /// Thiệ.n Nhâ.n

Ngư. dâ.n là.ng biển Cà. Ná., xã Cà. Ná., H.Thuậ.n Nam (Ninh THuậ.n) vui mừ.ng khi trú.ng đậ.m mù.a ruố.c biển.

Nha Khoa Kim ủng hộ. 300 triệ.u đồ.ng cho Quỹ An sinh xã hộ.i

Sá.ng 19.11, hệ. thố.ng Nha khoa Kim đã trao tặ.ng 300 triệ.u đồ.ng ủng hộ. Quỹ An sinh xã hộ.i thô.ng qua chư.ơ.ng trì.nh ‘Ngà.y hộ.i Phụ. nữ khởi nghiệ.p – việ.c là.m’.