T6. Th12 4th, 2020

Hư.ơ.ng vị. riê.ng của mó.n lẩu bò. nồ.i đấ.t bằ.ng than hồ.ng /// ẢNH: CAO AN BIÊN

“Hế.t bà.n rồ.i con ơ.i! Con chị.u khó. đợ.i nhen!” là. câ.u nó.i quen thuộ.c
đố.i vớ.i nhiề.u ngư.ờ.i khi đế.n ă.n lẩu bò. nồ.i đấ.t bà. Sá.u. Vừ.a mở bá.n, chư.a
đầ.y 3 giờ. quá.n đã bá.n hế.t sạ.ch 100 nồ.i lẩu.

Bà. Bé khó.c đế.n viê.m giá.c mạ.c vì. nhớ. con trai 	 /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Suố.t 6 nă.m qua, ngư.ờ.i mẹ chă.n vị.t miề.n Tâ.y đi khắ.p nơ.i tì.m kiế.m đứ.a con trai mấ.t tí.ch vớ.i nỗi đau ngà.y cà.ng lớ.n theo thờ.i gian khiế.n bà. khó.c suố.t, đế.n mờ. mắ.t.

Dò.ng trạ.ng thá.i gâ.y thí.ch thú. của chị. Đoà.n Bảo Trâ.n /// ẢNH: FBNV

Mộ.t câ.u chuyệ.n tì.nh như. phim Hà.n Quố.c vừ.a có. cá.i kế.t đẹp tạ.i Quảng Trị. là.m cộ.ng đồ.ng mạ.ng xô.n xao, gởi lởi chú.c mừ.ng, gọ.i đó. là. duyê.n trờ.i đị.nh của mộ.t anh chà.ng CSGT và. cô. gá.i vi phạ.m luậ.t giao thô.ng đư.ờ.ng bộ….

Dù. ở trong phố. như.ng ngư.ờ.i dâ.n vẫn phải chèo xuồ.ng đư.a con đi họ.c /// Ảnh: Lê. Ngọ.c Thảo

Hẻm 719 đư.ờ.ng Huỳnh Tấ.n Phá.t (Q.7, TP.HCM) những ngà.y qua giố.ng như. mộ.t con sô.ng mê.nh mô.ng nư.ớ.c, ngư.ờ.i dâ.n trong hẻm phải chèo xuồ.ng đư.a con đi họ.c giữa phố. vì. nư.ớ.c ngậ.p sâ.u, nhiề.u ngà.y khô.ng rú.t.

Hà.ng loạ.t ngư.ờ.i vi phạ.m lấ.n sang dải phâ.n cá.ch, khô.ng đi bê.n phải theo chiề.u đi của mì.nh bị. CSGT xử phạ.t /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Ở khu trung tâ.m TP.HCM, cá.c tuyế.n đư.ờ.ng hì.nh bà.n cờ. nhiề.u giao lộ., hà.ng loạ.t xe bấ.t chấ.p luậ.t nố.i đuô.i đi lấ.n sang bê.n kia dải phâ.n cá.ch, CSGT ra quâ.n xử phạ.t thư.ờ.ng xuyê.n khô.ng xuể vì. ngư.ờ.i vi phạ.m quá. nhiề.u!

Số. và.ng khổ chủ bị. mấ.t /// Trầ.n Kha

Trong lú.c đi mua ve chai dạ.o, ngư.ờ.i phụ. nhặ.t đư.ợ.c bị.ch và.ng mà. khô.ng hay
biế.t. Khi hay tin có. ngư.ờ.i mấ.t và.ng và. biế.t mì.nh nhặ.t đư.ợ.c, chị. liề.n trả lạ.i cho ngư.ờ.i mấ.t mà. khô.ng hề. do dự.…

Quà. của ca sĩ Quang Dũng  đế.n vớ.i ngư.ờ.i dâ.n Quảng Bì.nh

Hô.m qua 20.11, tiế.p tụ.c chư.ơ.ng trì.nh giú.p đỡ ngư.ờ.i dâ.n bị. thiệ.t hạ.i nặ.ng ở vù.ng bão lũ miề.n Trung, đoà.n đạ.i diệ.n của ca sĩ Quang Dũng và. Bá.o Thanh Niê.n phố.i hợ.p Tỉnh đoà.n Quảng Bì.nh tổ chứ.c trao 500 triệ.u đồ.ng cho 100 hộ. có. nhà. bị. sậ.p, hư. hạ.i nặ.ng tạ.i H.Lệ. Thủy.

Anh Hoà.ng Vă.n Thanh, Phó. bí. thư. Tỉnh đoà.n Quảng Nam, trao quà. cho ngư.ờ.i dâ.n xã Trà. Giá.p /// ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngà.y 20.11, Bá.o Thanh Niê.n phố.i hợ.p Tỉnh đoà.n Quảng Nam mang những mó.n quà. đế.n vớ.i hai xã xa nhấ.t của H.Bắ.c Trà. My (Quảng Nam) là. xã Trà. Giá.p và. Trà. Ka.

 /// Ảnh trê.n mạ.ng xã hộ.i

Để nhắ.c bà.i cho cá.c bé trê.n sâ.n khấ.u, cô. giá.o mầ.m non ngồ.i dư.ớ.i đã “quơ. tay mú.a châ.n” thị. phạ.m mộ.t cá.ch nhiệ.t tì.nh dù. đang mặ.c á.o dà.i rấ.t dị.u dà.ng. Hì.nh ảnh dễ thư.ơ.ng nà.y nhậ.n đư.ợ.c “mư.a tim” từ. cư. dâ.n mạ.ng.

Kế.t quả xổ số. - KQXS trự.c tiế.p nhanh nhấ.t hô.m nay thứ. Bảy 21.11.2020

Xem kế.t quả xổ số. (KQXS) miề.n Bắ.c (XSMB), kế.t quả xổ số. miề.n Nam (XSMN), kế.t quả xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay 21.11.2020. KQXS TP.HCM, KQXS Long An, KQXS Bì.nh Phư.ớ.c, KQXS Hậ.u Giang…

Giấ.c ngủ đê.m giữa nề.n đấ.t của cá.c chiế.n sĩ tì.m kiế.m nạ.n nhâ.n 
mấ.t tí.ch ở Rà.o Tră.ng 3
  /// ẢNH: THANH NGỌC

Có. mặ.t và.o những thờ.i điểm nó.ng bỏng nhấ.t để tì.m kiế.m cứ.u hộ. cứ.u nạ.n cho ngư.ờ.i dâ.n, trầ.m mì.nh giữa mư.a gió., bão lũ… Nay mư.a bão đã tạ.m yê.n, cá.c anh quay lạ.i Rà.o Tră.ng 3, ban ngà.y trầ.m mì.nh đà.o bớ.i tì.m kiế.m nạ.n nhâ.n, đê.m về. lạ.i trải bạ.t nằ.m đấ.t giữa cá.i lạ.nh thấ.u xư.ơ.ng.