T6. Th12 4th, 2020

Hư.ơ.ng vị. riê.ng của mó.n lẩu bò. nồ.i đấ.t bằ.ng than hồ.ng /// ẢNH: CAO AN BIÊN

“Hế.t bà.n rồ.i con ơ.i! Con chị.u khó. đợ.i nhen!” là. câ.u nó.i quen thuộ.c
đố.i vớ.i nhiề.u ngư.ờ.i khi đế.n ă.n lẩu bò. nồ.i đấ.t bà. Sá.u. Vừ.a mở bá.n, chư.a
đầ.y 3 giờ. quá.n đã bá.n hế.t sạ.ch 100 nồ.i lẩu.

Bà. Bé khó.c đế.n viê.m giá.c mạ.c vì. nhớ. con trai 	 /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Suố.t 6 nă.m qua, ngư.ờ.i mẹ chă.n vị.t miề.n Tâ.y đi khắ.p nơ.i tì.m kiế.m đứ.a con trai mấ.t tí.ch vớ.i nỗi đau ngà.y cà.ng lớ.n theo thờ.i gian khiế.n bà. khó.c suố.t, đế.n mờ. mắ.t.

Dò.ng trạ.ng thá.i gâ.y thí.ch thú. của chị. Đoà.n Bảo Trâ.n /// ẢNH: FBNV

Mộ.t câ.u chuyệ.n tì.nh như. phim Hà.n Quố.c vừ.a có. cá.i kế.t đẹp tạ.i Quảng Trị. là.m cộ.ng đồ.ng mạ.ng xô.n xao, gởi lởi chú.c mừ.ng, gọ.i đó. là. duyê.n trờ.i đị.nh của mộ.t anh chà.ng CSGT và. cô. gá.i vi phạ.m luậ.t giao thô.ng đư.ờ.ng bộ….

Dù. ở trong phố. như.ng ngư.ờ.i dâ.n vẫn phải chèo xuồ.ng đư.a con đi họ.c /// Ảnh: Lê. Ngọ.c Thảo

Hẻm 719 đư.ờ.ng Huỳnh Tấ.n Phá.t (Q.7, TP.HCM) những ngà.y qua giố.ng như. mộ.t con sô.ng mê.nh mô.ng nư.ớ.c, ngư.ờ.i dâ.n trong hẻm phải chèo xuồ.ng đư.a con đi họ.c giữa phố. vì. nư.ớ.c ngậ.p sâ.u, nhiề.u ngà.y khô.ng rú.t.

Hà.ng loạ.t ngư.ờ.i vi phạ.m lấ.n sang dải phâ.n cá.ch, khô.ng đi bê.n phải theo chiề.u đi của mì.nh bị. CSGT xử phạ.t /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Ở khu trung tâ.m TP.HCM, cá.c tuyế.n đư.ờ.ng hì.nh bà.n cờ. nhiề.u giao lộ., hà.ng loạ.t xe bấ.t chấ.p luậ.t nố.i đuô.i đi lấ.n sang bê.n kia dải phâ.n cá.ch, CSGT ra quâ.n xử phạ.t thư.ờ.ng xuyê.n khô.ng xuể vì. ngư.ờ.i vi phạ.m quá. nhiề.u!

 Phò.ng trọ. của anh Toà.n vẫn cò.n dấ.u vế.t mọ.i ngư.ờ.i phá. cửa để và.o trong giú.p đỡ.  /// ẢNH: CAO AN BIÊN

Nghe tin con trai qua đờ.i, bà. Võ Thị. Hồ.ng (61 tuổi) như. chế.t lặ.ng, rồ.i ngấ.t lị.m đi. Trá.i tim ngư.ờ.i mẹ tan ná.t khi biế.t mãi mãi khô.ng thể gặ.p lạ.i con.

Kế.t quả xổ số. - KQXS trự.c tiế.p nhanh hô.m nay Chủ nhậ.t 22.11.2020

Xem kế.t quả xổ số. (KQXS) miề.n Bắ.c (XSMB), kế.t quả xổ số. miề.n Nam (XSMN), kế.t quả xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n Chủ nhậ.t ngà.y 22.11.2020. KQXS Tiề.n Giang, KQXS Kiê.n Giang, KQXS Đà. Lạ.t, KQXS Khá.nh Hò.a, KQXS Kon Tum…

ảnh minh họ.a

Ngà.y cuố.i tuầ.n nhậ.n thư. từ. thầ.y hiệ.u trư.ởng trư.ờ.ng con họ.c nhâ.n mù.a bá.o cá.o họ.c tậ.p giữa họ.c kỳ của trư.ờ.ng.

Hì.nh ảnh họ.c trò. miề.n nú.i bắ.t gà. đế.n trư.ờ.ng tặ.ng thầ.y cô. gâ.y xú.c độ.ng /// Ảnh cắ.t từ. clip

Mớ.i đâ.y, mạ.ng xã hộ.i chia sẻ đoạ.n clip ghi lạ.i cảnh họ.c trò. miề.n nú.i bắ.t gà. đế.n trư.ờ.ng để tặ.ng thầ.y cô. dị.p 20.11. Cầ.m con gà. trê.n tay, thầ.y cô. giá.o trẻ tư.ơ.i cư.ờ.i hạ.nh phú.c.

TP.Huế. ngậ.p nư.ớ.c trong đợ.t lũ lụ.t vừ.a qua  /// ĐÌNH TOÀN

Thư.ơ.ng lắ.m Huế. những ngà.y lụ.t lộ.i. Những ngà.y Huế. khá.c ngà.y thư.ờ.ng. Những ngà.y biế.t là. cự.c lắ.m như.ng qua rồ.i lạ.i nhớ….

Nghiê.n cứ.u sản xuấ.t vắ.c xin phò.ng Covid-19 tạ.i Vabiotech (Việ.t Nam) /// ẢNH: NGỌC THẮNG

Tin tứ.c về. Lê.n kế. hoạ.ch phâ.n phố.i vắ.c xin Covid-19; “Bó.ng đá. sẽ kiế.m đư.ợ.c bộ.n tiề.n nế.u biế.t cá.ch”... là. cá.c thô.ng tin hâ.́p dâ.̃n bạ.n đọ.c có. thê.̉ đó.n xem trê.n Bá.o Thanh Niê.n sô.́ ra ngà.y 22.11.2020.