T2. Th3 1st, 2021

Ngư.ờ.i dâ.n trở về. xã Hoà.ng Độ.ng vớ.i nhiề.u đồ. tí.ch trữ /// Ảnh Lê. Tâ.n

Quá.n cà. phê. đó.ng cửa phò.ng dị.ch Covid-19  /// DƯƠNG LAN

Để phò.ng dị.ch Covid-19, cá.c quá.n ă.n đư.ờ.ng phố., cà. phê., trà. đá. vỉa hè ở Nộ.i đã đó.ng cửa, nhiề.u quá.n chuyển qua hì.nh thứ.c bá.n mang về. như.ng vẫn ế. ẩm, khiế.n thu nhậ.p của nhiề.u ngư.ờ.i giảm trầ.m trọ.ng sau Tế.t.

Nhó.m quay phim CSGT gầ.n khu vự.c Khu cô.ng nghiệ.p Vĩnh Lộ.c /// Ảnh cắ.t từ. clip

Mạ.ng xã hộ.i chia sẻ đoạ.n clip ghi lạ.i cảnh mộ.t nhó.m YouTuber quay phim tạ.i mộ.t chố.t CSGT TP.HCM đang đo nồ.ng độ. cồ.n. Nhó.m nà.y cho rằ.ng đang ‘giá.m sá.t’ CSGT, như.ng CSGT yê.u cầ.u đứ.ng ra xa.

Ngư.ờ.i dâ.n Hà. Nộ.i mua rau củ giải cứ.u nô.ng sản Hải Dư.ơ.ng  /// Ảnh: Dư.ơ.ng Lan

Do ảnh hư.ởng của dị.ch Covid-19, mộ.t lư.ợ.ng lớ.n nô.ng sản tạ.i Hải Dư.ơ.ng khô.ng tiê.u thụ. đư.ợ.c, nhiề.u ngư.ờ.i dâ.n Hà. Nộ.i đã “giải cứ.u” vớ.i mong muố.n hỗ trợ. nô.ng sản vù.ng dị.ch.

Kế.t quả xổ số. hô.m nay - KQXS - Xổ số. trự.c tiế.p thứ. Ba 23.2.2021

Xem xổ số. hô.m nay, (KQXS) xổ số. miề.n Bắ.c (XSMB), xổ số. miề.n Nam (XSMN), xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay thứ. Ba 23.2.2021. KQXS Bế.n Tre, KQXS Vũng Tà.u, KQXS Bạ.c Liê.u, KQXS Đắ.k Lắ.k…

Tì.nh ngư.ờ.i nơ.i tâ.m dị.ch Covid-19: Xuyê.n tế.t nấ.u cơ.m, chuyển sữa và.o khu cá.ch ly

Ở nơ.i tâ.m dị.ch Covid-19 Hải Dư.ơ.ng, đang có. hà.ng tră.m tì.nh nguyệ.n viê.n hằ.ng ngà.y cầ.n mẫn nấ.u cơ.m, vậ.n chuyển từ.ng hộ.p sữa, từ.ng mớ. rau xanh tiế.p tế. cho ngư.ờ.i dâ.n trong cá.c khu vự.c đang phải cá.ch ly, phong tỏa.

Ông Đoà.n Ngọ.c Hải trong và.i ngư.ờ.i phụ.c vụ. bà.n tạ.i quá.n cơ.m 5,000 đồ.ng tạ.i TP.Huế. /// ảnh An Như.

Nhâ.n chuyế.n từ. thiệ.n tạ.i Thừ.a Thiê.n – Huế., ô.ng Đoà.n Ngọ.c Hải đã nhậ.n việ.c phụ.c vụ. quá.n cơ.m 5.000 đồ.ng tạ.i TP.Huế. (Thừ.a Thiê.n Huế.) trong vò.ng 30 phú.t để nhậ.n 60 triệ.u đồ.ng tiề.n ủng hộ. xâ.y nhà. cho đồ.ng bà.o Mèo Vạ.c, Hà. Giang.

Cảnh mua bá.n ruố.c tạ.i Cảng cá. Quy Nhơ.n sá.ng 23.2 /// ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Mỗi chuyế.n đá.nh bắ.t gầ.n bờ. kéo dà.i khoảng 5-6 tiế.ng đồ.ng hồ., tà.u cá. của ngư. dâ.n TP.Quy Nhơ.n (Bì.nh Đị.nh) chở và.o bờ. từ. 1-2 tấ.n ruố.c.

Nô.ng dâ.n thô.n Đạ.i Đồ.ng, xã An Khê. (H.Quỳnh Phụ., tỉnh Thá.i Bì.nh), chă.m só.c rau mà.u giữa mù.a dị.ch Covid-19 /// ẢNH M.C

Thô.n Đạ.i Đồ.ng (xã An Khê.) và. thô.n Trạ.i Và.ng (xã Quỳnh Hoà.ng) thuộ.c đị.a giớ.i hà.nh chí.nh H.Quỳnh Phụ. (tỉnh Thá.i Bì.nh) như.ng lạ.i nằ.m hoà.n toà.n trê.n đấ.t thuộ.c H.Ninh Giang (tỉnh Hải Dư.ơ.ng) qua dò.ng sô.ng Luộ.c.

Tiểu thư.ơ.ng bà.y bá.n đồ. ở cửa nhà. để hoạ.t độ.ng bấ.t chấ.p loa tuyê.n truyề.n về. việ.c thự.c hiệ.n giãn cá.ch xã hộ.i  /// Ảnh Lê. Tâ.n

Sá.ng 23.2, bấ.t chấ.p sự. tuyê.n truyề.n của cơ. quan chứ.c nă.ng, chợ. có.c ở đư.ờ.ng Dư. Hà.ng, P.Dư. Hà.ng (Q.Lê. Châ.n, TP.Hải Phò.ng), nơ.i đang thự.c hiệ.n giãn cá.ch xã hộ.i, vẫn hoạ.t độ.ng nhộ.n nhị.p.

Cư. dâ.n mạ.ng quan tâ.m: Chà.ng trai cầ.m dao chặ.t hế.t ruộ.ng dư.a hấ.u và. cá.i kế.t

Thay vì. thu hoạ.ch, mộ.t chà.ng trai dù.ng dao chặ.t đô.i hà.ng loạ.t trá.i dư.a hấ.u nằ.m la liệ.t trê.n ruộ.ng khiế.n nhiề.u ngư.ờ.i thố.t lê.n trong tiế.c nuố.i.