T2. Th3 8th, 2021

CSGT bị. xe má.y kéo theo trê.n đư.ờ.ng Mai Chí. Thọ. /// Ảnh cắ.t từ. clip

Mạ.ng xã hộ.i đang chia sẻ đoạ.n clip ghi lạ.i cảnh mộ.t CSGT TP.HCM bị. xe má.y kéo theo mộ.t đoạ.n, sau đó. ngã lă.n xuố.ng đư.ờ.ng tạ.i Mai Chí. Thọ. (TP Thủ Đứ.c) rấ.t nguy hiểm, như.ng ngư.ờ.i đi xe má.y đã bỏ chạ.y sau đó..

Bứ.c "ảnh cư.ớ.i" chụ.p vộ.i trong phò.ng bệ.nh trư.ớ.c khi Minh Anh về. VN tiế.p tụ.c điề.u trị. và.o thá.ng 4.2020. /// Ảnh: FBNV

Anh Motosuke Matsushita (42 tuổi), bạ.n trai ngư.ờ.i Nhậ.t của Đặ.ng Thị. Minh Anh – cô. gá.i ung thư. từ. Nhậ.t về. VN qua đờ.i đau buồ.n viế.t riê.ng cho PV Thanh Niê.n tâ.m sự.: “Chú.ng tô.i đã hứ.a sẽ lạ.i trở thà.nh ngư.ờ.i yê.u của nhau trong kiế.p sau”…

"Đà.o rừ.ng" Tâ.y Bắ.c nă.m nay đư.ợ.c đá.nh giá. đẹp nhấ.t trong và.i nă.m gầ.n đâ.y /// Ảnh Hoà.ng Phan

Dị.p tế.t Nguyê.n đá.n Tâ.n Sửu nă.m nay, “đà.o rừ.ng” Tâ.y Bắ.c chuyển từ. Sơ.n La về. bà.y bá.n tạ.i Hà. Nộ.i đề.u có. tem xá.c nhậ.n nguồ.n gố.c xuấ.t xứ., phâ.n biệ.t vớ.i đà.o rừ.ng tự. nhiê.n.

Chị. Tiê.n đư.ợ.c bệ.nh việ.n trả về. vì. hế.t cá.ch cứ.u chữa	  /// ẢNH: HUYỀN BIÊN

Câ.u chuyệ.n về. mộ.t sản phụ. cò.n rấ.t trẻ ở Hà. Tĩnh bị. viê.m mà.ng não, chấ.p nhậ.n cá.i chế.t để con đư.ợ.c số.ng khiế.n cư. dâ.n mạ.ng cảm phụ.c, xó.t xa.

Chị. Trì.nh đư.ợ.c khá.ch hà.ng gọ.i là. chị. Mư.ờ.i thay vì. tê.n thậ.t /// Ảnh: Lê. Hồ.ng Hạ.nh

Cù.ng bá.n chung 1 đị.a điểm, thự.c đơ.n giố.ng vớ.i con gá.i như.ng chị. Mư.ờ.i chỉ bá.n buổi trư.a đế.n chiề.u, hễ đế.n phiê.n chị. đế.n bá.n là. khá.ch lạ.i nư.ờ.m nư.ợ.p đế.n khiế.n chị. khô.ng ngơ.i tay. Con hẻm nhỏ Sà.i Gò.n cũng phú.t chố.c đô.ng nghẹt vì. khá.ch đế.n ă.n.

Kế.t quả xổ số. hô.m nay - KQXS - Xổ số. trự.c tiế.p thứ. Ba 26.1.2021

Xem xổ số. hô.m nay, (KQXS) xổ số. miề.n Bắ.c (XSMB), xổ số. miề.n Nam (XSMN), xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay thứ. Ba 26.1.2021. KQXS Bế.n Tre, KQXS Vũng Tà.u, KQXS Bạ.c Liê.u, KQXS Đắ.k Lắ.k…

Là.ng hoa Tâ.y Tự.u là. nơ.i cung cấ.p cá.c loạ.i hoa cho thị. trư.ờ.ng ti
phí.a Bắ.c từ. nhiề.u nă.m nay  /// DƯƠNG LAN

Chỉ cò.n 2 tuầ.n nữa là. đế.n Tế.t Tâ.n Sửu, ngư.ờ.i dâ.n là.ng hoa Tâ.y Tự.u (Hà. Nộ.i) đang tấ.t bậ.t chă.m só.c để có. đủ hà.ng phụ.c vụ. nhu cầ.u chơ.i Tế.t của ngư.ờ.i dâ.n.

Cư. dâ.n mạ.ng quan tâ.m: Choá.ng vớ.i cô. gá.i thu nhậ.p 330 tỉ đồ.ng/nă.m

Mạ.ng xã hộ.i đang xô.n xao trư.ớ.c thô.ng tin cô. gá.i sinh nă.m 1992 thu nhậ.p
330 tỉ đồ.ng/nă.m nhờ. viế.t phầ.n mề.m cho Google Play và. App Store, nộ.p thuế.
hơ.n 23 tỉ đồ.ng.

Vỉa hè Bạ.ch Đằ.ng (Đà. Nẵng) đã ngợ.p những sắ.c hoa, chuẩn bị. là.m nê.n đư.ờ.ng hoa đó.n Tế.t Tâ.n Sửu 2021 /// Ảnh: Hoà.ng Sơ.n

Tế.t Nguyê.n đá.n Tâ.n Sửu 2021, TP.Đà. Nẵng sẽ có. thê.m nhiề.u vị. trí. trang trí. tạ.i đư.ờ.ng hoa so vớ.i Tế.t Canh Tý 2020 nhằ.m tạ.o cá.c điểm nhấ.n cho ngư.ờ.i dâ.n và. du khá.ch vui xuâ.n, đó.n Tế.t.

Sinh viê.n đế.n Trung tâ.m SAC nhậ.n vé xe Tế.t Sum Vầ.y 2021, há.o hứ.c chờ. ngà.y xe lă.n bá.nh để đư.ợ.c về. quê. đó.n tế.t cù.ng gia đì.nh

Hà.ng ngà.n sinh viê.n nghèo xa xứ. đã chí.nh thứ.c cầ.m trê.n tay tấ.m vé Chuyế.n xe Tế.t Sum Vầ.y, nô.n nao chờ. đế.n ngà.y đư.ợ.c lê.n xe về. quê. ă.n tế.t cù.ng gia đì.nh sau mộ.t nă.m 2020 đầ.y bấ.t an, lo lắ.ng.

Bữa ă.n trọ.n vẹn: Niề.m vui từ. những sẻ chia bì.nh dị.

Những bữa ă.n là.nh, ngon, ấ.m cú.ng liệ.u có. thể là.m nê.n niề.m vui trọ.n vẹn tế.t nà.y?