T6. Th1 22nd, 2021

Ông Phan Đì.nh Lư.ơ.ng đang chă.m só.c chá.u nộ.i /// ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cư. dâ.n mạ.ng bà.y tỏ tiế.c thư.ơ.ng và. khâ.m phụ.c trư.ớ.c quyế.t đị.nh “mẫu tử thiê.ng liê.ng” của chị. Bù.i Thị. Thảo (29 tuổi, ngụ. xã Sơ.n Hò.a, H.Hư.ơ.ng Sơ.n, Hà. Tĩnh) khi chị. chấ.p nhậ.n ra đi để giữ lấ.y mạ.ng số.ng cho con mì.nh.

Hì.nh ảnh bé K. nằ.m trong quá.ch để tạ.i Nhà. hỏa tá.ng từ. thiệ.n TP.Sa Đéc  /// (Ảnh cắ.t ra từ. video phá.t tá.n trê.n mạ.ng xã hộ.i)

Việ.c bé gá.i 4 thá.ng tuổi cò.n thở như.ng đư.ợ.c đư.a và.o Nhà. hỏa tá.ng đư.ợ.c quay video đư.a lê.n mạ.ng xã hộ.i gâ.y nhiề.u đồ.n đoá.n cho nhiề.u ngư.ờ.i. Cá.c cơ. quan chứ.c nă.ng đã nhanh chó.ng và.o cuộ.c xá.c minh và. là.m rõ câ.u chuyệ.n.

Những ngư.ờ.i ủng hộ. TT Donald Trump /// Reuters

Khi Tổng thố.ng Mỹ Donald Trump đư.a ra tuyê.n bố. sẽ chí.nh
thứ.c chuyển giao quyề.n lự.c cho TT đắ.c cử mớ.i Joe Biden dù. ô.ng
vẫn chư.a thừ.a nhậ.n sự. thấ.t bạ.i, cộ.ng đồ.ng ngư.ờ.i Việ.t ở Mỹ lạ.i mộ.t phen dậ.y só.ng.

Bế.p cơ.m của “má. Dung” nuô.i sinh viê.n suố.t 6 nă.m qua  /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Bà. chủ quá.n cơ.m Sà.i Gò.n 6 nă.m nuô.i sinh viê.n ă.n ở miễn phí. gâ.y xú.c độ.ng mạ.nh trê.n mạ.ng xã hộ.i.

Xe biển xanh đậ.u 5 thá.ng khô.ng tớ.i nhậ.n ở sâ.n bay Tâ.n Sơ.n Nhấ.t bị. thá.o biển /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Nguồ.n tin của Thanh Niê.n cho biế.t, Cụ.c CSGT và. Đồ.n Cô.ng an Cảng Hà.ng khô.ng quố.c tế. Tâ.n Sơ.n Nhấ.t đang là.m việ.c vớ.i chủ xe Lexus biển xanh 80A. Xe đã thá.o biển, bãi xe cử ngư.ờ.i canh, hé lộ. tì.nh tiế.t bấ.t ngờ..

Nguyê.n liệ.u khoai mô.n, chuố.i nấ.u mó.n chè nó.ng
 /// Thanh Ly

Gió. bấ.c thổi từ.ng cơ.n. Mư.a rơ.i rà.o rạ.t lù.a qua cá.nh đồ.ng tạ.t và.o nhà.. Mớ.i hơ.n 5 giờ. chiề.u mà. đã tố.i trờ.i. Thí.m ú.t ghé nhà. cho mấ.y củ khoai mô.n, má. “đề. nghị.” nấ.u chè ă.n chơ.i.

Ngư.ờ.i đà.n ô.ng chạ.y theo bắ.t chú. chó. khiế.n nhiề.u ngư.ờ.i ngao ngá.n sau vụ. va chạ.m /// Ảnh cắ.t từ. clip

Kế.t quả xổ số. hô.m nay - KQXS - Xổ số. trự.c tiế.p thứ. Sá.u 27.11.2020

Xem xổ số. hô.m nay, (KQXS) xổ số. miề.n Bắ.c (XSMB), xổ số. miề.n Nam (XSMN), xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay thứ. Sá.u ngà.y 27.11.2020. KQXS Vĩnh Long, KQXS Bì.nh Dư.ơ.ng, KQXS Trà. Vinh, KQXS Ninh Thuậ.n…

Theo những bư.ớ.c châ.n đầ.u tiê.n cho hà.nh trì.nh nă.ng độ.ng của trẻ em Cầ.n Thơ.

Ngà.y Hộ.i đi bộ., do Nestlé MILO và. Sở GD-ĐT TP.Cầ.n Thơ. phố.i hợ.p tổ chứ.c, lầ.n đầ.u tiê.n diễn ra tạ.i TP.Cầ.n Thơ. sá.ng 22.11, thu hú.t đô.ng đảo họ.c sinh và. phụ. huynh tham gia.

Cặ.p đô.i chê.nh nhau 11 tuổi những ngà.y đầ.u gặ.p nhau ở Hồ. Tâ.y, Hà. Nộ.i /// NVCC

Tì.nh cờ. biế.t nhau qua Facebook nă.m 2016, cô. gá.i Việ.t và. anh chà.ng Romania bấ.t chấ.p khoảng cá.ch 11 tuổi đã nê.n duyê.n vợ. chồ.ng và. cù.ng dà.nh tì.nh yê.u cho độ.ng vậ.t.

Sạ.p hủ tiế.u nhỏ ngay dư.ớ.i mộ.t chung cư. ở Q.1 /// Quỳnh Quỳnh

Tạ.i gó.c chợ. trư.ớ.c chung cư. 69 Tô.n Thấ.t Đạ.m, Q.1 có. mộ.t sạ.p hủ tiế.u nhỏ đã hiệ.n diệ.n hơ.n 30 nă.m ngay giữa trung tâ.m Sà.i Gò.n nhộ.n nhị.p.