T6. Th6 25th, 2021

Hẻm 77 đư.ờ.ng Phạ.m Đă.ng Giảng (Q.Bì.nh Tâ.n) là. đị.a điểm thứ. 2 bị. phong tỏa phò.ng dị.ch /// ẢNH: CAO AN BIÊN

Sá.ng 30.4, thê.m 1 con hẻm tạ.i P.Bì.nh Hư.ng Hò.a (Q.Bì.nh Tâ.n, TP.HCM) bị. phong tỏa liê.n quan đế.n ca nhiễm Covid-19. Những ngư.ờ.i số.ng bê.n trong và. xung quanh hẻm đề.u đư.ợ.c lấ.y mẫu xét nghiệ.m.

Lự.c lư.ợ.ng chứ.c nă.ng tiế.n hà.nh lấ.y mẫu xét nghiệ.m nhanh những ngư.ờ.i liê.n quan /// ẢNH: CAO AN BIÊN

Đang yê.n đang là.nh, ngư.ờ.i dâ.n ở khu phố. 2 (P.Bì.nh Hư.ng Hò.a, Q.Bì.nh Tâ.n, TP.HCM) hay tin gầ.n nơ.i mì.nh ở có. ca nhiễm Covid-19 ngay trong ngà.y 29.4, sá.t kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5.

Hì.nh ảnh bé T. đư.ợ.c chia sẻ trê.n mạ.ng xã hộ.i /// Ảnh chụ.p mà.n hì.nh

Từ. tố.i qua đế.n nay, mạ.ng xã hộ.i phẫn nộ. chia sẻ câ.u chuyệ.n mộ.t bé trai 19 thá.ng đư.ợ.c ngư.ờ.i đà.n ô.ng ở TP.HCM ‘mua về. giải hạ.n’ chứ. khô.ng yê.u thư.ơ.ng, bé cò.n bị. bạ.o hà.nh… Thự.c hư. câ.u chuyệ.n nà.y thế. nà.o?

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dà.i 4 ngà.y, du khá.ch đổ về. Đà. Lạ.t khiế.n đèo Bảo Lộ.c kẹt xe kéo dà.i /// ẢNH: KHẢ HÒA

Do dò.ng ngư.ờ.i đổ về. QL20 để lê.n TP.Đà. Lạ.t, Bảo Lộ.c quá. đô.ng khiế.n đèo Bảo Lộ.c suố.t đê.m qua kẹt cứ.ng, xe khô.ng thể di chuyển. Đế.n hơ.n 8 giờ. sá.ng nay, dò.ng xe vẫn nố.i nhau, khỏi nhú.c nhí.ch ở cả 2 phí.a châ.n đèo.

Xe cộ. ù.n ứ. nghiê.m trọ.ng sau khi ra khỏi cao tố.c TP.HCM - Trung Lư.ơ.ng /// ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Kế.t quả xổ số. hô.m nay - KQXS - Xổ số. trự.c tiế.p Chủ nhậ.t 2.5.2021

Xem xổ số. hô.m nay, (KQXS) xổ số. miề.n Bắ.c (XSMB), xổ số. miề.n Nam (XSMN), xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay Chủ nhậ.t ngà.y 2.5.2021. KQXS Tiề.n Giang, KQXS Kiê.n Giang, KQXS Đà. Lạ.t, KQXS Khá.nh Hò.a…

Gư.ơ.ng mặ.t vui tư.ơ.i hoà. nhã của Nguyễn Vă.n Nhã đư.ợ.c bạ.n bè chia sẻ trê.n nhiề.u trang mạ.ng xã hộ.i

Nam sinh viê.n Nguyễn Vă.n Nhã, quê. Nghệ. An, bị. đuố.i nư.ớ.c khi dũng cảm quê.n mì.nh cứ.u số.ng 3 bạ.n nữ sinh bị. só.ng cuố.n trô.i đã để lạ.i thư.ơ.ng xó.t, cảm phụ.c cho bao ngư.ờ.i trong những ngà.y qua

Bé T. đư.ợ.c ô.ng Phư.ơ.ng nhậ.n nuô.i từ. thá.ng 12.2019. /// Ảnh: V.Phư.ợ.ng

Câ.u chuyệ.n bé trai đư.ợ.c ngư.ờ.i đà.n ô.ng ở TP.HCM ‘mua về. giải hạ.n’ như.ng bạ.o hà.nh, bỏ đó.i khiế.n cộ.ng đồ.ng mạ.ng phẫn nộ.. Nhiề.u ý kiế.n cho rằ.ng cơ. quan chứ.c nă.ng, nhấ.t là. cơ. quan cô.ng an cầ.n điề.u tra là.m rõ ngọ.n nguồ.n, có. hay khô.ng chuyệ.n bạ.o hà.nh để nhiề.u ngư.ờ.i dâ.n cò.n mạ.nh dạ.n tố. cá.o cá.c sai trá.i. 

Cô.ng an và. UBND phư.ờ.ng là.m việ.c tạ.i nhà. ô.ng Phư.ơ.ng và.o sá.ng 30.4 /// Ảnh: V.P

Sau thô.ng tin bé trai đư.ợ.c mộ.t ngư.ờ.i đà.n ô.ng ‘mua về. giải hạ.n’, bị. bạ.o hà.nh, bỏ đó.i đă.ng trê.n mạ.ng xã hộ.i, dư. luậ.n vô. cù.ng sô.i sụ.c. Tuy nhiê.n, sau khi cơ. quan chứ.c nă.ng kế.t luậ.n khô.ng có. bạ.o hà.nh và. bá.o Thanh Niê.n đã thô.ng tin, dư. luậ.n đặ.t vấ.n đề. liệ.u quá. trì.nh xá.c minh có. là.m kỹ và. rõ, lự.c lư.ợ.ng chứ.c nă.ng đã là.m hế.t trá.ch nhiệ.m khi nhậ.n đư.ợ.c tố. cá.o? Lãnh đạ.o cô.ng an P.9, Q.Phú. Nhuậ.n đã có. cuộ.c trao đổi vớ.i bá.o Thanh Niê.n. 

Ken đặ.c du khá.ch tắ.m biển Sầ.m Sơ.n (Thanh Hó.a) chiề.u 1.5	 /// ẢNH: Minh Hải

Tin tứ.c về. Du khá.ch đô.ng nghị.t giữa mố.i lo Covid-19; Vì. sao khô.ng cò.ng tay nghi phạ.m bắ.n chế.t 2 ngư.ờ.i ở Nghệ. An ?; Ngư.ờ.i gố.c Việ.t phò.ng thâ.n trư.ớ.c nạ.n kỳ thị…. là. cá.c thô.ng tin hấ.p dẫn bạ.n đọ.c có. thể đó.n xem trê.n Bá.o Thanh Niê.n số. ra ngà.y 2.5.2021.

Trê.n bờ. hay dư.ớ.i biển đề.u rấ.t đô.ng ngư.ờ.i trong chiề.u 1.5 /// Ảnh N.H

Dù. có. lệ.nh khô.ng tụ. tậ.p đô.ng ngư.ờ.i như.ng biển Bãi Chá.y (Hạ. Long, Quảng Ninh) vẫn đô.ng nghị.t ngư.ờ.i trong ngà.y nghỉ lễ thứ. 2 của kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5.