T6. Th1 22nd, 2021

Cá.c vị. "khá.ch nhí." ngơ. ngá.c khi có. tà.u chạ.y qua. /// Ảnh: Lê. Hồ.ng Hạ.nh

Nằ.m cuố.i con hẻm cá.ch xa khó.i bụ.i thà.nh phố., quá.n ố.c An hấ.p dẫn thự.c khá.ch bởi khô.ng gian thoá.ng má.t, khô.ng ồ.n à.o, đồ.ng giá. 25.000 đồ.ng và. có. thể vừ.a ă.n vừ.a ngắ.m tà.u chạ.y. Đặ.c biệ.t quá.n ố.c Sà.i Gò.n nà.y khô.ng bao giờ. tă.ng giá..

Mỗi ngà.y, anh Nguyễn dà.nh 15 tiế.ng để lọ.c má.u	 /// Ảnh: NVCC

Thờ.i điểm biế.t tin 2 trá.i thậ.n đã hư. 95% cũng là. khi anh Lê. Phư.ớ.c Nguyễn (40 tuổi) đó.n nhậ.n tin vui từ. vợ. vì. đứ.a con sắ.p chà.o đờ.i. Hiệ.n anh khô.ng chỉ chiế.n đấ.u vì. bản thâ.n mà. cò.n vì. gia đì.nh bé nhỏ.

Chiế.c xe bá.nh trá.ng nằ.m ngay đầ.u đư.ờ.ng 3 Thá.ng 2, sá.t bê.n vò.ng xoay Cô.ng trư.ờ.ng dâ.n chủ (quậ.n Tâ.n Bì.nh) /// Ảnh: Quỳnh Quỳnh - Quang Vinh

“Cô. lấ.y chồ.ng nă.m 19 tuổi. Vậ.y mà. gia đì.nh lạ.i gặ.p biế.n cố., nhiề.u hô.m đi mua nư.ớ.c mắ.m, nư.ớ.c tư.ơ.ng cũng phải mang lon gạ.o đi đổi”, đó. là. lờ.i tâ.m sự. của cô. Ngô. Thị. Lan, ngư.ờ.i phụ. nữ 13 nă.m bá.n bá.nh trá.ng trộ.n ở Sà.i Gò.n.

Cặ.p đô.i chê.nh nhau 11 tuổi những ngà.y đầ.u gặ.p nhau ở Hồ. Tâ.y, Hà. Nộ.i /// NVCC

Tì.nh cờ. biế.t nhau qua Facebook nă.m 2016, cô. gá.i Việ.t và. anh chà.ng Romania bấ.t chấ.p khoảng cá.ch 11 tuổi đã nê.n duyê.n vợ. chồ.ng và. cù.ng dà.nh tì.nh yê.u cho độ.ng vậ.t.

Sạ.p hủ tiế.u nhỏ ngay dư.ớ.i mộ.t chung cư. ở Q.1 /// Quỳnh Quỳnh

Tạ.i gó.c chợ. trư.ớ.c chung cư. 69 Tô.n Thấ.t Đạ.m, Q.1 có. mộ.t sạ.p hủ tiế.u nhỏ đã hiệ.n diệ.n hơ.n 30 nă.m ngay giữa trung tâ.m Sà.i Gò.n nhộ.n nhị.p.

Kế.t quả xổ số. hô.m nay - KQXS - Xổ số. trự.c tiế.p Chủ nhậ.t 29.11.2020

Xem xổ số. hô.m nay, (KQXS) xổ số. miề.n Bắ.c (XSMB), xổ số. miề.n Nam (XSMN), xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay Chủ nhậ.t ngà.y 29.11.2020. KQXS Tiề.n Giang, KQXS Kiê.n Giang, KQXS Đà. Lạ.t, KQXS Khá.nh Hò.a…

San sẻ yê.u thư.ơ.ng, Tậ.p đoà.n Novaland giú.p ngư.ờ.i dâ.n ổn đị.nh cuộ.c số.ng sau bão lũ

Những ngà.y nà.y, ngư.ờ.i dâ.n tỉnh Quảng Nam vẫn cò.n bộ.n bề. nỗi lo để ổn đị.nh lạ.i cuộ.c số.ng sau bão lũ. Gá.nh nặ.ng đó. đã đư.ợ.c san sẻ khi họ. nhậ.n đư.ợ.c sự. quan tâ.m, sẻ chia qua hoạ.t độ.ng hỗ trợ. từ. Tậ.p đoà.n Novaland.

Bà. Hư.ơ.ng chảy nư.ớ.c mắ.t khi kể lạ.i chuyệ.n bị. lừ.a 2 tờ. 500.000 đồ.ng giả /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Cuộ.c số.ng quê. nhà. cự.c chẳng đã, họ. mớ.i rờ.i quê. hư.ơ.ng và.o TP.HCM cặ.m cụ.i sớ.m hô.m bá.n vé số., nhiề.u lầ.n đố.i mặ.t vớ.i việ.c bị. giậ.t số., cạ.o sửa vé, tiề.n giả, mấ.t trắ.ng, họ. chỉ biế.t ô.m mặ.t rư.ng rứ.c khó.c.

Anh Bù.i Tiế.n Phú.c đang chữa bệ.nh cho mộ.t cuố.n sá.ch cổ

Bù.i Tiế.n Phú.c (31 tuổi, ngụ. Q.Tâ.n Phú.) là. ngư.ờ.i phụ.c dự.ng sá.ch Há.n Nô.m, tư. liệ.u cổ tư. nhâ.n duy nhấ.t ở Việ.t Nam. Nhiề.u nă.m tì.m tò.i, họ.c tậ.p về. nghề. nơ.i xứ. ngư.ờ.i, anh vẫn mang nhiề.u tră.n trở về. cô.ng việ.c í.t ngư.ờ.i biế.t đế.n nà.y.

Mộ.t số. mó.n ă.n cung đì.nh Huế. nổi tiế.ng:
Bá.nh mứ.t cung đì.nh, nem cô.ng chả phư.ợ.ng
 /// ẢNH: NGHỆ NHÂN HỒ THỊ HOÀNG ANH - TUYẾT KHOA

Tin tứ.c về. Ẩm thự.c đị.a phư.ơ.ng trở thà.nh di sản vă.n hó.a; Chuyệ.n cự.u Phó. thủ tư.ớ.ng Đứ.c gố.c Việ.t “khởi nghiệ.p” trê.n đấ.t mẹ; Trung Quố.c liê.n tụ.c phô. diễn sứ.c mạ.nh đổ bộ. tấ.n cô.ng ở Biển Đô.ng... là. cá.c thô.ng tin hấ.p dẫn bạ.n đọ.c có. thể đó.n xem trê.n Bá.o Thanh Niê.n số. ra ngà.y 29.11.2020.

Tử vi hà.ng ngà.y - Xem tử vi vui 12 con giá.p ngà.y 29.11.2020

Xem tử vi hà.ng ngà.y nă.m 2020, tử vi vui 12 con giá.p – tuổi Tí., Sửu, Dầ.n, Mão, Thì.n, Tị., Ngọ., Mù.i, Thâ.n, Dậ.u, Tuấ.t và. Hợ.i.