T6. Th12 4th, 2020

Chị. Hồ. Thị. Hò.a  đau đớ.n khi nhiề.u ngư.ờ.i thâ.n đang bị. chô.n vù.i do sạ.t lở nú.i. /// ẢNH: MẠNH CƯỜNG

“Chỉ sau tiế.ng nổ lớ.n, ngô.i là.ng vố.n bì.nh yê.u bao lâ.u nay bỗng phú.t chố.c bị. “xó.a sổ”. Tô.i chỉ kị.p ô.m hai con bỏ chạ.y ra khỏi đố.ng đồ. ná.t. Thảm họ.a diễn ra quá. nhanh”, bà. Trầ.n Thị. Minh Châ.u nó.i trong nư.ớ.c mắ.t.

Hồ. Thị. Điệ.p gụ.c khó.c bê.n hai nấ.m mồ. của cha mẹ đư.ợ.c ngư.ờ.i dâ.n chô.n vộ.i. /// ẢNH: TRẦN THANH QUỐC

Cha mẹ bị. vù.i lấ.p sau khi “cơ.n phẫn nộ.” của nú.i, nhậ.n tin tứ.c cô. họ.c trò. tứ.c tố.c chạ.y về. thì. cha mẹ đã đư.ợ.c ngư.ờ.i dâ.n chô.n vộ.i. Nữ sinh chỉ biế.t gụ.c xuố.ng rồ.i gà.o khó.c bê.n hai nấ.m mồ. cò.n lạ.nh ngắ.t.

Nam thanh niê.n khoe chiế.n tí.ch trê.n Facebook /// Ảnh chụ.p mà.n hì.nh

Mớ.i đâ.y, mộ.t nam thanh niê.n đã đă.ng lê.n mạ.ng xã hộ.i khoe ‘chiế.n tí.ch’ khi vừ.a bắ.n ná. đư.ợ.c con chim nghi là. diề.u hoa Miế.n Điệ.n nặ.ng 2,7kg. Đâ.y là. loà.i chim nằ.m trong nhó.m độ.ng vậ.t quý, hiế.m.

Ông Trầ.n Vă.n Bá.u cho biế.t trậ.n lũ lụ.t vừ.a qua đã cuố.n trô.i toà.n bộ. tà.i sản trong trang trạ.i của gia đì.nh /// Ảnh Phạ.m Đứ.c

Đư.ợ.c ca sĩ Thủy Tiê.n trao cho 200 triệ.u đồ.ng để trả nợ. ngâ.n hà.ng vì. tà.i sản mấ.t trắ.ng sau trậ.n lũ dữ, ô.ng Trầ.n Vă.n Bá.u (63 tuổi) cầ.m tiề.n về. tớ.i cổng nhà., gọ.i vợ. trong niề.m sung sư.ớ.ng: “Số.ng rồ.i bà. ơ.i!”.

Khoảnh khắ.c ngư.ờ.i đà.n ô.ng đư.ợ.c cứ.u trong tí.ch tắ.c /// Ảnh cắ.t từ. clip

Mạ.ng xã hộ.i đang chia sẻ đoạ.n clip kinh hoà.ng khi đấ.t đá. theo dò.ng nư.ớ.c lũ cuồ.n cuộ.n cuố.n trô.i đồ. đạ.c, ngư.ờ.i ở vù.ng sạ.t lở Nam Trà. My sau bão số. 9. Thó.t tim khi ngư.ờ.i đà.n ô.ng đang bị. lũ cuố.n may mắ.n đư.ợ.c ngư.ờ.i dâ.n cứ.u trong tí.ch tắ.c.

 

Những cá.ch giú.p bà. con miề.n Trung vư.ợ.t khó. sau bão lũ nhanh nhấ.t cù.ng Thanh Niê.n

Hơ.n 20 ngà.y qua, đồ.ng bà.o miề.n Trung chư.a hồ.i phụ.c sau những đợ.t mư.a lũ dữ dộ.i thì. hô.m qua 28.10, cơ.n bão số. 9 quét qua cá.c tỉnh thà.nh từ. Đà. Nẵng đế.n Phú. Yê.n, gâ.y nhiề.u thiệ.t hạ.i. Chư.a bao giờ. miề.n Trung lạ.i hứ.ng chị.u quá. nhiề.u tổn thấ.t như. vậ.y.

Kế.t quả xổ số. - KQXS trự.c tiế.p nhanh nhấ.t hô.m nay thứ. Sá.u 30.10.2020

Xem kế.t quả xổ số. (KQXS) miề.n Bắ.c (XSMB), kế.t quả xổ số. miề.n Nam (XSMN), kế.t quả xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n hô.m nay thứ. Sá.u ngà.y 30.10.2020. KQXS Vĩnh Long, KQXS Bì.nh Dư.ơ.ng, KQXS Trà. Vinh, KQXS Ninh Thuậ.n…

Bão quậ.t gãy 'Câ.y cô. đơ.n', nơ.i check-in quen thuộ.c ở Lý Sơ.n

Hì.nh ảnh câ.y phong ba (cò.n đư.ợ.c biế.t đế.n là. “câ.y cô. đơ.n”) cuố.i đảo Bé (Lý Sơ.n) đã bị. gió. mạ.nh quậ.t gãy nhá.nh sau khi bão số. 9 (bão Molave) đổ bộ. khiế.n nhiề.u dâ.n mạ.ng buồ.n tiế.c nuố.i.

 /// ẢNH: KHẢ HÒA

Chiề.u 29.10, ô.ng Lâ.m Tấ.n Lợ.i – Giá.m đố.c Cô.ng ty TNHH sản xuấ.t Duy Lợ.i đã trao bảng tư.ợ.ng trư.ng cho đạ.i diệ.n Bá.o Thanh Niê.n, vớ.i số. tiề.n 150 triệ.u đồ.ng để giú.p đồ.ng bà.o tỉnh Quảng Ngãi bị. thiệ.t hạ.i nặ.ng trong bão số. 9 vừ.a qua.

Hà.nh trì.nh nố.i dà.i tri thứ.c - nố.i nhị.p tư.ơ.ng lai của những câ.y cầ.u Bridgestone

Tiế.p nố.i hoạ.t độ.ng Chung tay xâ.y cầ.u ở Điệ.n Biê.n và. Đắ.k Lắ.k trong nă.m 2019, Cô.ng ty TNHH Kinh doanh Lố.p xe Bridgestone Việ.t Nam tiế.p tụ.c triển khai xâ.y cầ.u tạ.i cá.c vù.ng nô.ng thô.n thuộ.c hai tỉnh Sơ.n La và. Đồ.ng Thá.p.

Đoà.n từ. thiệ.n dỡ hà.ng cứ.u trợ. xuố.ng để tặ.ng bà. con	 /// Ảnh: P.A

Ngà.y 29.10, qua liê.n hệ. kị.p thờ.i của Bá.o Thanh Niê.n, Quỹ từ. thiệ.n Kim Oanh (Bì.nh Dư.ơ.ng) và. nhó.m bạ.n trẻ Buô.n Mê. Thuộ.c đã tứ.c tố.c di chuyển từ. Huế. và.o cứ.u trợ. đồ.ng bà.o TT.Mộ. Đứ.c, H.Mộ. Đứ.c (Quảng Ngãi) ngay sau bão số. 9.